Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 Definities

 1. Hinke Veldhuizen is een eenmanszaak die zich ten doel stelt het opleiden van vrouwen door het aanbieden van online trainingen en persoonlijke begeleiding, een en ander in de meest ruime zin.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Klant' verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen, of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van Hinke Veldhuizen en Hinke Veldhuizen de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in lid 4 van dit artikel.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Overeenkomst' verstaan: de rechtsbetrekking tussen Hinke Veldhuizen en Klant.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Diensten' verstaan: alle door Hinke Veldhuizen en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde producten en diensten, onder andere inhoudende toegang tot de online academy en persoonlijke begeleiding bij gebruik van het online programma, alsmede alle andere door Hinke Veldhuizen ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht.
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Website' verstaan: de website hinkeveldhuizen.nl.
 6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Programma’ verstaan: de online training die de Klant koopt van Hinke Veldhuizen, bestaande uit een op de Website aangegeven aantal lessen.
 7. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Academy’ verstaan: de online academy waarin de online Programma’s te vinden zijn.


Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden 

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Klant en Hinke Veldhuizen gesloten Overeenkomsten waarbij Hinke Veldhuizen Diensten aanbiedt of producten levert, ongeacht of deze Overeenkomsten op afstand elektronisch worden gesloten.
 2. Afwijkingen van deze Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Hinke Veldhuizen overeengekomen.
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

 

 1. Hinke Veldhuizen behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Indien de Klant een wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst beëindigen.


Artikel 3 De Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de Klant. Dit geschiedt door aankoop van de aangeboden producten en/of diensten via de Website.
 3. Als Hinke Veldhuizen een opdrachtbevestiging naar de Klant stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Hinke Veldhuizen kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod, is Hinke Veldhuizen daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Hinke Veldhuizen de afwijkingen schriftelijk bevestigt.
 5. Op de Website kunnen producten en/of diensten van derde partijen worden aangeboden, waardoor bezoekers via de Website een overeenkomst kunnen aangaan met deze derde partijen. Hinke Veldhuizen is niet aansprakelijk voor de inhoud en/of uitvoering van deze overeenkomsten en verwijst hiervoor naar de Algemene voorwaarden van de betrokken derden. Hinke Veldhuizen wordt op geen enkele manier partij bij de overeenkomst tussen de klant en de derde.


Artikel 4 Inhoud van de Overeenkomst

Bij het aangaan van de Overeenkomst verkrijgt de Klant toegang tot de Academy, waarin hij het aangeschafte Programma waarop de Overeenkomst betrekking heeft, aan treft. Tot de toegang tot de Academy blijft de Klant gerechtigd zo lang de Academy bestaat, tenzij:

 1. de Klant de Overeenkomst ontbindt; of
 2. de Klant wenst dat de persoonsgegevens die door Hinke Veldhuizen van hem zijn verzameld met het doel hem toegang tot de Academy te verschaffen, door Hinke Veldhuizen worden gewist; of
 3. Hinke Veldhuizen dit om enige andere reden noodzakelijk acht.


Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst 

 1. Hinke Veldhuizen zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Hinke Veldhuizen heeft jegens de uitvoering van de Overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatverplichting.
 2. Hinke Veldhuizen heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door
 3. Bij het inschakelen van derden zal Hinke Veldhuizen de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Klant redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Klant overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Klant, en zullen door Hinke Veldhuizen worden doorbelast aan Klant.
 4. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Hinke Veldhuizen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Hinke Veldhuizen worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Hinke Veldhuizen zijn verstrekt, heeft Hinke Veldhuizen het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
 5. Hinke Veldhuizen behoudt zich het recht voor veranderingen door te voeren in de inhoud van het Programma of de Academy. Dit is tevens mogelijk wanneer de Overeenkomst al is aangegaan en tevens wanneer de Klant al begonnen is met de lessen, mits de wijzigingen een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst niet in de weg staan.
 6. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Overschrijding van een termijn levert geen toerekenbare tekortkoming van Hinke Veldhuizen op. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant Hinke Veldhuizen hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Hinke Veldhuizen dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Diensten.


Artikel 6 Wijziging van de Overeenkomst 

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Hinke Veldhuizen en Klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
 2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een afspraak over eventuele aanpassing van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden gemaakt.

 

 1. Indien de aard, omvang of inhoud van de Overeenkomst wordt gewijzigd en de Overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen is. Om deze reden kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden aangepast. Hinke Veldhuizen zal de Klant van tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van een overlegde wijziging.
 2. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Hinke Veldhuizen op en is voor de Klant geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Hinke Veldhuizen en Klant zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.


Artikel 7 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst 

 1. Hinke Veldhuizen is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Hinke Veldhuizen goede grond heeft te vrezen dat de Klant in die verplichtingen zal tekortschieten.
 2. Voorts is Hinke Veldhuizen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Indien de Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Hinke Veldhuizen gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.


Artikel 8 Annulering 

 1. Annulering van de Overeenkomst na plaatsing van de bestelling dient te geschieden binnen de bedenktermijn van 14 dagen.
 2. Annulering dient schriftelijk te geschieden en uitdrukkelijk te worden bevestigd door Hinke Veldhuizen.
 3. Bij gehele dan wel gedeeltelijke annulering worden alle op dat moment gemaakte kosten die uit de Overeenkomst voortvloeien bij de Klant in rekening gebracht.


Artikel 9 Kosten, honorering en betaling

 1. Alle genoemde bedragen op de Website zijn in euro's en exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 2. Hinke Veldhuizen kan niet worden gehouden aan kennelijke vergissingen en verschrijvingen met betrekking tot de prijzen die zij hanteert. Hinke Veldhuizen heeft het recht om kennelijke vergissingen en verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 3. Betaling geschiedt via de Website of middels een factuur. Deze factuur ontvangt de Klant na inschrijving op de Website. Betaling in termijnen is tevens mogelijk, in welk geval de Klant per termijn een factuur ontvangt.
 4. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Hinke Veldhuizen mede te delen.
 5. De Klant is gehouden facturen te betalen binnen de termijn die daarop aangegeven staat.Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is de Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Klant is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige verschuldigde bedrag.
 6. Indien Hinke Veldhuizen besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is de Klant, naast de verschuldigde hoofdsom en de in lid 5 van dit artikel genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.


Artikel 10 Aansprakelijkheid 

 1. De Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst.Hinke Veldhuizen is niet aansprakelijk voor schade, indien Klant onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
 2. Hinke Veldhuizen is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade.
 3. Hinke Veldhuizen is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.
 4. Hinke Veldhuizen is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, ingeval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 11.
 5. De Klant vrijwaart Hinke Veldhuizen voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.

 

 1. Indien Hinke Veldhuizen aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Klant is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Hinke Veldhuizen met betrekking tot haar Diensten.
 2. Ingeval Hinke Veldhuizen is verzekerd tegen aansprakelijkheid, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Hinke Veldhuizen niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Klant betaalde bedrag.
 3. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Hinke Veldhuizen.
 4. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.


Artikel 11 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Hinke Veldhuizen, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet, niet langer, of niet geheel mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede, maar niet uitsluitend, verstaan: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Hinke Veldhuizen zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energie leveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Hinke Veldhuizen, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Hinke Veldhuizen overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Hinke Veldhuizen heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

  


Artikel 12 Vertrouwelijkheid van gegevens

Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Hinke Veldhuizen kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 13 Intellectuele eigendom

 1. Hinke Veldhuizen behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Klant garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen het aan Hinke Veldhuizen beschikbaar stellen van gegevens. Klant zal Hinke Veldhuizen vrijwaren van elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

Aan de Klant wordt bij het aangaan van de Overeenkomst een exclusieve licentie verleend. Dit houdt in dat bij aankoop van de producten en/of diensten van Hinke Veldhuizen, alleen de Klant zelf gerechtigd is van deze producten en/of diensten gebruik te maken. Wanneer de Klant in strijd hiermee handelt, behoudt Hinke Veldhuizen zich het recht voor om de Klant de toegang tot de Academy (tijdelijk) te ontzeggen en/of andere maatregelen te nemen die zij passend acht.

 

Artikel 14 Klachtenregeling

Indien Klant een klacht heeft, dient Klant dit schriftelijk te zenden aan info@hinkeveldhuizen.nl of telefonisch te melden via 0653730844.


Artikel 15 Identiteit van Hinke Veldhuizen

 1. Hinke Veldhuizen is bij de KvK geregistreerd onder nummer 69207305 en draagt btw-identificatienummer  Hinke Veldhuizen is gevestigd aan De Mieden 18 (8754 GV) te Makkum.
 2. Hinke Veldhuizen is per e-mail te bereiken via info@hinkeveldhuizen.nl of middels de Website hinkeveldhuizen.nl en telefonisch op 0653730844.

 


Artikel 16 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

 1. Op de rechtsverhouding tussen Hinke Veldhuizen en haar Klant is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen Hinke Veldhuizen en Klant mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Noord-Nederland, zittingsplaats Leeuwarden.